Structura personalului din instituţia noastră este formată din:

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE:

 • personal didactic 56 persoane;
 • personal didactic auxiliar 7 persoane;
 • personal nedidactic 7 persoane.

Din personalul didactic al şcolii noastre fac parte:

 • profesori 76,60%
 • maiştri instructori 10,90%
 • personal didactic auxiliar 12,50%

În instituția noastră lucrează 56 de cadre didactice, după cum urmează:

 • cadre didactice cu gradul I 28,30%
 • cadre didactice cu gradul II 22,64%
 • cadre didactice cu gradul definitivat 26,42%
 • cadre didactice cu gradul debutant 22,64%

Şcoala noastră dispune de personal didactic de elită, format din oameni cu experienţă, bine pregătiţi profesional:

 • profesori doctoranzi;
 • profesori autori de manuale de specialitate;
 • profesori membrii în Comisia Naţională de Evaluare a manualelor de specialitate;
 • profesori metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean;
 • profesori mentori ai studenţilor ULB Sibiu

Această componenţă contribuie la crearea unei atmosfere de efervescenţă culturală de înaltă ţinută, a unui climat de concurenţă loială, de aspiraţii spre rezultate de standarde superioare.

Cadrele didactice se formează continuu pe mai multe planuri:

 • propria formare continuă prin activităţi metodice şi psihopedagogice, realizate la nivelul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice, al consfătuirilor de specialitate sau prin sesiuni de comunicari ştiintifice;
 • formare continuă prin cursuri organizate de casa Corpului Didactic în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean sau cursuri postuniversitare;
 • obţinerea de grade didactice.

Şcoala funcţionează şi va funcţiona ca un mediu de învăţare deschis, profesorii colaborează cu membrii comunităţii locale precum şi cu profesorii din alte şcoli.

Schimbările accelerate introduse de reformele din educaţie pe de o parte şi cele din mediul economic şi social pe de altă parte, fac necesar un efort susţinut de adaptare din partea şcolii. Apar dificultăţi în ceea ce priveşte competenţele metodice necesare în abordarea relaţiei cu elevul.

În contextul actual al societăţii, cadrele didactice ale şcolii noastre au realizat necesitatea implicării mai active în evoluţia socio-profesională a propriilor elevi. Ca urmare, profesorii şcolii s-au perfecţionat urmând cursurile de consiliere şi orientare profesională şi vocaţională.