Anunț angajare portar

Colegiul Economic ”George Barițiu”, cu sediul în Sibiu, Str. Oituz nr.31, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant: PORTAR

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale liberate de către medicul de familie au de unitățile sanitare abilitate;
 6. Îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor : minim 10 clase;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: nu este cazul

Concursul se va organiza conform următorului calendar:

 • Perioada de depunere a dosarelor: 15 ianuarie – 29 ianuarie 2021
 • Selecția dosarelor: 03 februarie 2021
 • Proba scrisă : 05 februarie 2021, ora 10°°
 • Interviu : 08 februarie 2021, ora 10°°

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la data publicării anunțului.

Conform art.6 al Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un  dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 2. Copia actului de identitate
 3. sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 5. Copia carnetului de  muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meseriei/sau în specialitatea studiilor;
 6. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. Adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate ;
 8. Curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit  de Ministerul Sănătății;

În cazul în care candidatul depune declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă, sau după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentată ți în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține  la sediul Colegiului Economic ”George Barițiu” Sibiu, str. Oituz nr.31, sau la telefon 0269424238.

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției, compartimentul secretariat în perioada 15 ianuarie – 29 ianuarie  2021, între orele 10°° – 16°°.